Cultuursensitief werken in de praktijk  |  5 april 2016

Programma

13:30 uur - Inloop met koffie, thee en iets lekkers

14:00 uur - Welkomstwoord en opening dagvoorzitter
Cor Hoffer, adviseur diversiteitsbeleid en trainer cultuursensitief werken, Cor Hoffer Advies en Training

14:10 uur - De betekenis van cultuursensitief werken voor de ontwikkeling van de therapeutische relatie tussen cliënt en zorgprofessional.
Samrad Ghane, gz-psycholoog en sociaalwetenschappelijk onderzoeker, Parnassia Groep/i-psy Utrecht.

In deze bijdrage wordt allereerst ingegaan op de definitie van cultuursensitief werken en de daarvoor benodigde competenties. De relevantie van deze zogenoemde culturele competenties voor de kwaliteit van de therapeutische relatie en de behandeluitkomst wordt aangetoond met behulp van verschillende klinische voorbeelden en onderzoeksresultaten. Tot slot worden concrete aanbevelingen gedaan ter bevordering van de therapeutische relatie in (interculturele) contacten.

14:50 uur - Culturele diversiteit in de huisartsenpraktijk: ervaringen uit de Schilderswijk.
Jan Wuister, huisarts, Gezondheidscentrum de Rubenshoek

In deze lezing komen verschillende ziekte opvattingen aan bod die een rol spelen in de huisartspraktijk met een multiculturele patiëntenpopulatie. De verschillende verklaringsmodellen van andere culturen worden besproken, maar ook het verschil in ziektebesef en de andere verwachtingen van goede medische zorg en hoe hiermee kan worden omgegaan door de huisarts en andere eerstelijnswerkers. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan enkele valkuilen die kunnen ontstaan als er alleen maar of te veel naar problemen wordt gekeken door een culturele bril.

15.30 uur - Koffie/thee pauze

16:00 uur - Cultuursensitief werken in de zorg- en welzijnspraktijk: een kwestie van kennis én houding.
Cor Hoffer, adviseur diversiteitsbeleid en trainer cultuursensitief werken, Cor Hoffer Advies en Training

Werkt u geregeld met cliënten of patiënten, die een andere culturele of religieuze achtergrond hebben dan u? En merkt u dat de communicatie niet altijd even gemakkelijk verloopt? Bijvoorbeeld, omdat u onbekend bent met bepaalde ziekteopvattingen of met andere manieren om hulp of begeleiding te zoeken? Of omdat u onzeker bent over de rol die migratie en cultuur spelen in de opvoeding van kinderen en de identiteitsvorming van jongeren? Of omdat u merkt dat u bijvoorbeeld in het contact met migrantenouderen weinig weet van hun levensgeschiedenis?
In zijn presentatie gaat Cor Hoffer nader in op deze vragen. Het doel is tweeledig. Ten eerste beschrijft hij welke invloed cultuur heeft op het denken en handelen van cliënten en hun naasten. Tevens gaat hij in op het gegeven dat ook de professional culturele aspecten in het contact inbrengt. Ten tweede geeft Cor tips hoe in het dagelijks werk van de zorg- en welzijnsprofessional met deze thema’s kan worden omgegaan. 

16:40 uur - Afsluiting en borrel